Edictes

Exercici: 2020 Bop: 101-0 Edicte: 2968 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 68-0 Edicte: 2260 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació provisional modificació Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via i espais públics
Exercici: 2020 Bop: 68-0 Edicte: 2259 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprováció inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 68-0 Edicte: 2257 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació inicial d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 68-0 Edicte: 2256 AJUNTAMENT DE LA PERA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1720 AJUNTAMENT DE LA PERA - Informació pública d'aprovació definitiva del pressupost general 2020
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 918 AJUNTAMENT DE LA PERA - Informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9807 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'aprovació definitiva de projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9801 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9428 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica