VIURE AL POBLE MÉS

VIURE AL POBLE MÉS – LA PERA
El programa Viure al Poble Més és un programa destinat a subvencionar grans projectes dels ens locals de fins a 3.000 habitants que actuïn íntegrament en un nucli de població, com ara projectes de regeneració urbana i rural, de millora dels serveis turístics o que donin valor, protecció i conservació del patrimoni cultural. El projecte del nostre municipi “Gaudir La Pera: Un passeig turístic pels racons històrics i culturals del municipi de La Pera” pretén implantar un projecte turístic global que inclou els quatre nuclis (La Pera, Púbol, Pedrinyà i Riuràs) i que requereix i planteja la millora de l’espai públic i del patrimoni històric i natural local, la posada en funcionament d’un punt d’informació al visitant, la senyalització dels elements patrimonials i la introducció de les noves tecnologies com a element bàsic pel turisme actiu.
L’execució d’aquest projecte és complementària a projectes realitzats anteriorment, com ara, la construcció d’un mòdul de serveis higiènics. Les actuacions que es duran a terme són:
1-Creació d’un espai d’acollida i atenció als visitants: Aquesta actuació inclou la creació d’un punt d’informació turística i un bloc annex multifuncional; la creació d’una zona d’accés i parada dels visitants individuals i dels grups organitzats i l’embelliment de la zona de manera que s’aconsegueixi la màxima integració d’aquest espai de serveis amb el paisatge d l’entorn.
2-Senyalització patrimonial i turística amb l’objectiu de dirigir eficientment al visitant.
3-Programa de dinamització turística: L’objectiu principal serà crear un producte turístic, una ruta de descoberta del municipi aprofitant els recursos històrics-culturals i el paisatge natural del propi entorn.
Clicant a l’arxiu adjunt, podeu accedir a la memòria presentada per l’Ajuntament de La Pera on podeu veure amb més detall, aquest projecte.
El pressupost total del projecte és de 882.738,46€. Els programes “Viure al Poble Més” estan cofinançats en un 50% (441.369,23€) per part del Fons Europeu del Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 i un 15% (132.410,77€)pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. A més, l’Ajuntament disposa d’una subvenció per part del PUOSC 2012 en relació al projecte de la Creació d’un espai d’acollida i atenció als visitants d’import 273.132,86€.

Memòria de La Pera – Viure al Poble Més pdf