EDICTE. Impost sobre vehicles de tracció mecànica, cementiris i taxes d’habitatges i locals