Edictes

Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1720 AJUNTAMENT DE LA PERA - Informació pública d'aprovació definitiva del pressupost general 2020
Exercici: 2020 Bop: 30-0 Edicte: 918 AJUNTAMENT DE LA PERA - Informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9807 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'aprovació definitiva de projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9801 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9428 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8215 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte d'informació pública d'un projecte d'obres ordinàries
Exercici: 2019 Bop: 195-0 Edicte: 7789 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6581 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6570 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, mandat 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6241 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable