Edictes

Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6581 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6570 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, mandat 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6241 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6050 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci referent al cartipàs 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 129-0 Edicte: 5212 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 108-0 Edicte: 4422 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte d'exposició pública de les bases que regiran uns ajuts econòmics
Exercici: 2019 Bop: 103-0 Edicte: 4178 AJUNTAMENT DE LA PERA Anunci d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2858 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 66-0 Edicte: 2384 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general de l'entitat i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 491 AJUNTAMENT DE LA PERA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'entitat per a l'exercici 2019