Reforma edifici de l’ajuntament per garantir l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques