Comença un nou procés per a triar el Jutge/essa de Pau titular i també suplent a la Pera

28/02/2022

Ja s'ha obert el termini de 15 dies hàbils per tal que les persones interessades i reuneixin les condicions legals puguin sol·licitar ser nomenades

Aquest març queden vacants els càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut a la Pera. Si bé correspon al Ple de l’Ajuntament triar les persones per ser nomenades Jutge de Pau, titular i substitut, s’ha obert el termini de 15 dies hàbils per tal que les persones interessades i reuneixin les condicions legals puguin sol·licitar ser nomenades.

Les propostes poden fer-se a través del registre d’entrada del consistori i a través d’aquest enllaç a l’edicte corresponent s’hi pot trobar més informació, així com els requisits legals per participar en aquest procés de selecció. També es pot descarregar el formulari de sol·licitud de presentació a través del document adjunt a aquesta publicació. En cas de no presentar-se sol·licituds el Ple de la corporació triarà lliurement d’acord a la normativa corresponent.

Ser  jutge o jutgessa de pau
Havent presentat la sol·licitud corresponent, pot ser escollit jutge de pau qualsevol ciutadà del país, major d’edat i que no incorri en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. No és necessari tenir la llicenciatura en dret. El jutge o la jutgessa de pau de la Pera ha de residir en aquesta població. És escollida pel Ple municipal i nomenada, a continuació, per la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya. El mandat té una durada de quatre anys. En matèria de Registre Civil el Jutjat de Pau és competent per a la inscripció dels naixements, matrimonis i defuncions que tinguin lloc en aquest terme municipal i, en el cas de naixements que tinguin lloc a un altre terme municipal, però els pares estiguin empadronats al municipi i s’acullin a l’estipulat a l’article 16.2 de la Llei de registre civil sobre inscripció en el municipi de residència.