Comunicat relatiu a la qualitat de l’aigua potable de la xarxa municipal de la Pera

12/03/2024

L’aigua de la xarxa de la Pera és apta per al consum

En relació a les informacions recentment publicades als mitjans de comunicació sobre els resultats de l’informe del grup Ecologistes en Acció La contaminació per nitrats. Impacte en el medi ambient i l’aigua de consum humà, on s’assenyala una concentració alta en nitrats d’origen agrari i ramader a l’aigua potable que se subministra al municipi, i que posa en risc la salut de la comunitat, l’Ajuntament de la Pera i Agbar desitgen fer els següents aclariments: 

- L’aigua de la xarxa de la Pera és APTA PER AL CONSUM. El Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua potable, el seu control i subministrament, fixa el valor límit dels nitrats en 50 mg/l. El valor de la darrera analítica a l'aigua de la Pera és inferior, es troba en 45,3 mg/l. 

- Per garantir la qualitat de l’aigua potable i que aquesta sigui completament segura per al consum humà, Agbar duu a terme nombroses anàlisis i controls, en laboratoris acreditats i certificats , que permeten garantir la màxima fiabilitat dels resultats . Les dades es remeten al Ministeri de Sanitat i es publiquen a l Sistema d’Informació Nacional d'Aigües de Consum (SINAC) , on els usuaris i usuàries poden consultar els resultats i descarregar-los.