El Ple

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l'Alcalde, està integrat per tots els regidors i regidores. 

Les competències del Ple són: 

 • El control i fiscalització dels òrgans de govern. 
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals: alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d’òrgans desconcentrats, alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom.
 • L'aprovació inicial del planejament general.
 • L'aprovació del Reglament Orgànic i de les ordenances. 
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels pressupostos i l’aprovació dels comptes. 
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització. 
 • L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques. 
 • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual. 
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 
 • La votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell. 

Les sessions dels plens estan obertes al públic i són el primer dimarts de cada mes, a les 20.30 h.

El ple està composat pels següents regidors/es:

 • Alcalde: Oriol Balliu Castanyer (AMP-AM) - alcaldia@lapera.cat
 • 1a tinent alcalde: Montserrat Morales Palé (AMP-AM)
 • Regidor govern municipal: Enric Sabarí Vidal (AMP-AM)
 • Regidora govern municipal: Laura Bou Riera (AMP-AM)
 • Regidor govern municipal: Àngel Massa Roher (AMP-AM) 
 • Regidor govern municipal: Michael Duff (AMP-AM)
 • Regidora govern municipal: Llúcia Fernández Ruiz (AMP-AM)